Умови застосування інтерактивних методів

Умови застосування інтерактивних методів

Інтерактивні методи вимагають певної організації діяльності навчальної групи, а також досить тривалої підготовки, як від учнів, так і від педагогів. Починайте з поступового використання цих методів, якщо Ви чи учні з ними не знайомі. Вам та учням необхідно звикнути до них і одержати певний досвід використання. Можна навіть створити цілий план поступового впровадження інтерактивних методів. Проведіть особливе “організаційне заняття” з учнями і розробіть разом з ними “правила роботи в аудиторії”. Налаштуйте  учнів на сумлінну підготовку до інтерактивних уроків. Використовуйте спочатку прості форми та методи – роботу в парах, малих групах, бесіду тощо.

Для ефективного застосування інтерактивних методів Ви повинні ретельно планувати свою роботу:

§   використовувати методи, адекватні віковим особливостям учнів, їх практичному досвіду;

§   надавати учням час для попередньої підготовки: проаналізувати, систематизувати, дати логічний ланцюг, виконати самостійні підготовчі завдання тощо;

§   підбірати для заняття такі інтерактивні вправи, які давали б учням “ключ” до засвоєння теми;

§   враховувати індивідуальні особливості учнів, особливо при формуванні малих груп: темп роботи, здібності, інтереси;

§   використовувати протягом заняття кілька інтерактивних методів (1-2, не більше);

§   проводити обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал.

Методи групової (фронтальної) роботи учнів

Розглянемо найбільш цікаві методи групової (фронтальної) роботи учнів: семінар, навчальну бесіду, “опитування експертів”, “мозковий штурм”, вивчення конкретної ситуації.

Семінар – це колективне обговорення різних аспектів визначеної проблеми з метою активізації пізнавальної діяльності учнів. У країнах Заходу під поняттям “семінар” розуміють об’єднання фронтальної лекції з поточною та обов’язковим колективним обговоренням ії основних питань.

Ви починаєте зі вступної бесіди і закінчуєте підбиттям підсумків, формулюєте питання і спрямовуєте хід семінару, поетапно підсумовуючи його.

 

З метою підготовки до семінару Ви маєте:

§   підібрати конкретні матеріали для обговорення;

§   визначити проблеми, які мають вирішити учні;

§   підібрати цікаві, значимі для учнів, питання;

§   виділіти і структурувати вузлові питання (головні пункти) дискусії;

§   підібрати додаткові приклади, зрозумілі учням.

Семінар має завершуватися оглядом основних висловлювань учасників і колективним підбиттям підсумків.

Навчальна бесіда – це керований діалог між педагогом і учнями. Зміст навчальної бесіди визначається питаннями обох сторін.

Успіх бесіди багато в чому залежить від правильної техніки постановки питань.

З метою підготовки до навчальної бесіди Ви маєте:

§   визначити не тільки загальні, але і проміжні завдання бесіди;

§   підготуватися до можливих питань з боку учнів;

§   підготувати навчальні матеріали і технічні засоби навчання;

§   обміркувати структуру навчальної бесіди в часі.

Навчальна бесіда особливо ефективна при з’ясуванні ступеня засвоєння матеріалу учнями, теоретичному осмисленні практичного досвіду, узагальненні наявних знань; з’ясуванні взаємозв’язків теорії і практики; мотиваційному впливу на учнів. Навчальна бесіда не має використовуватися тільки для інформативних цілей. Найбільш доцільно її використовувати під час обговорення результатів тестування і ділових ігор.

 

Метод “опитування експертів” передбачає запрошення кваліфікованих фахівців для відповідей на запитання учнів. Це дозволяє компетентно вирішувати специфічні для учнів і близькі до реального життя проблеми. Можливі варіанти, коли в ролі експертів задіяні педагоги навчального закладу чи учні старших курсів.

Опитування експертів здійснюється в такий послідовності і супроводжується діями:

1. Вступ

Один з експертів за допомогою стислої доповіді вводить учнів у коло завдань, проблеми

2. Постановка проблем

Експерти окреслюють проблематику завдань і визначають умови їх вирішення

3. Опитування

Учасники ставлять експертам питання (у першу чергу на запропоновану проблематику)

4. Рішення

Одним з експертів підводиться підсумок у формі оптимального вирішення завдання

 

Метод опитування експертів припускає участь експертів із протилежними думками (опонентів).

 

Умови ефективного використання даного методу:

§   наявність фахівців, кваліфікованих і готових до відповідей на питання;

§   попередня згода між ведучим і експертами;

§   наявність достатнього часу для відповідей на питання.

 

МЕТОД (ВИВЧЕННЯ) КОНКРЕТНОЇ СИТУАЦІЇ

 

Особливості: дозволяє найбільш повно реалізувати ситуаційний підхід до навчання. Головна ідея цього підходу – дії педагога й учнів повинні виходити з конкретної, реально існуючої ситуації, враховувати її найважливіші параметри і їх зміни.

За результатами гри конкретні ситуації можуть бути:

à          проблемними;

à          проектними.

У проблемних ситуаціях результатом дій є визначення і формулювання основної проблеми, оцінка складності її вирішення. Проблема створюється двома способами:

- по-перше, коли відсутня інформація про один із необхідних елементів ситуації. У цьому випадку завдання учнів – реконструювати відсутню інформацію, співвіднести її з наявною та сформулювати проблему;

- по-друге, коли в описі ситуації міститься слабко виражене протиріччя між її елементами.

 

За джерелом інформації можуть використовуватись конкретні ситуації:

-       реальні ситуації, з якими учні знайомі з практичної роботи чи літератури;

-       штучно сконструйовані в навчальних цілях чи для вирішення гіпотетичних проблем.

Етапи і методика:

à          учні досліджують задану практичну ситуацію і збирають інформацію, вичерпну для її вирішення;

à          учні виявляють можливі альтернативи вирішення ситуаційних завдань;

à          учні вибирають кращу альтернативу для вирішення завдання;

à          учні детально розробляють конкретні рішення щодо реалізації обраних ними альтернатив;

à          розроблені рішення презентуються всьому колективу, обговорюються, визначаються оптимальні.

 

“МОЗКОВИЙ ШТУРМ”

Особливості: розвиває навички творчого, логічного мислення, дискусії та взаємодії у групі, вміння знаходити оптимальний варіант вирішення проблеми.

Етапи та методика:

à          формулювання навчальної проблеми, обґрунтування варіантів її вирішення. Визначення умов і правил колективної роботи. Вказується, що за порушення правил з групи знімається від 2 до 4 балів;

à          створення робочих груп по 3-5 осіб, а також експертної групи, що буде оцінювати і відбирати кращі з ідей. Експерти (з числа найбільш підготовлених учнів, що знають проблему з різних боків, здатні аргументувати свою позицію) займають в групах свої місця;

à          експрес-розминка. Швидкий пошук відповідей на питання і завдання тренувального характеру, підготовлені ведучим (або педагогом). Це впливає одночасно на настрій, на активність діяльності та перевірку роботи груп;

à          “штурм” поставленої проблеми. Ще раз ведучим швидко уточнюється завдання, нагадується про дотримання оголошених заздалегідь правил. Генерування ідей у групах під спостереженням експертів починається за сигналом педагога у всіх групах одночасно;

à          учасники по черзі висловлюють уголос свої ідеї. Експерти у групах фіксують ідеї, роботу кожного, дотримання ними правил. “Штурм” проблеми в групах триває 10-15 хвилин;

à          обговорення експертами підсумків роботи груп, відбір і оцінка найкращих ідей;

à          повідомлення про результати “мозкової атаки” (“штурму”);

à          публічний захист найкращих ідей.

 

Правила роботи для учнів:

à          Вибір ведучого при рівноправному положенні всіх учасників;

à          Доброзичливе ставлення до партнерів;

à          Неприйнятність критичних зауважень і проміжних оцінок у процесі “штурму” (наприклад: “згодний, але можна і інакше”). Можливі доповнення і комбінування ідей;

à          Чіткість і узагальненість формулювання суджень, ідей. Дія за принципом: чим більше ідей, тим рішучіша атака, тим ближче досягнення мети;

à          Активність всіх учасників команд оцінюється балами. Пасивні учасники команди дають привід експертам знімати бали команді;

à          Оптимізм і впевненість.

 
Категория: Мои статьи | Просмотров: 1815 | Добавил: ua | Рейтинг: 0.0/0